Харалан Василев - счетоводни услуги, данъчни консултации, заплати
Счетоводни услуги и бизнес-консултации

САЙТЪТ Е ПРЕМЕСТЕН НА АДРЕС HTTP://WWW.VASILEVKONSULT.COM

 

Настоящата икономическа обстановка в България и непрекъснато променящото се законодателство налагат в бизнеса  да се спазват редица нормативни изисквания в областта на счетоводството и данъците. В много случаи е нерентабилно да се наема скъпо платен счетоводен екип във фирмата, да се поддържа собствен офис и актуален счетоводен и юридически софтуер, а е по-изгодно счетоводството да се възложи на външен изпълнител, който вече е инвестирал в придобиването на добра квалификация, счетоводен софтуер, специализирани знания и други.

Някои от услугите, които предлагам са: абонаментно счетоводно обслужване, еднократно годишно счетоводно и данъчно приключване, изготвяне на годишни данъчни декларации на физически и юридически лица, изготвяне на регистри и справки-декларации по Закона за данък върху добавената стойност, регистрации по ДДС, обработка на заплати, подаване на всякакъв вид информация в Националната агенция за приходите от името на клиента, изготвяне на трудови договори, регистрации на фирми, бизнес-консултации в областта на счетоводството, данъците, трудовото и осигурителното право.

В работата си използвам съвременен финансово-счетоводен софтуер, електронен подпис, интернет банкиране и се стремя да обслужвам клиентите си максимално бързо, като никога не подценявам качеството на услугите, които предоставям. Консултирам и помагам на клиентите си за избора и внедряването на търговски и складов софтуер, който най-добре ще се съчетае с техния вид бизнес, така че работата и на двете страни да е максимално опростена, но в същото време ефективна и полезна за вземане на управленски решения.

Гарантирам ви качествено и законосъобразно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване. За сложни юридически казуси използвам специализирана адвокатска помощ от адвокати, специалисти в областта на административното, данъчното, трудовото и търговското право.

Last Updated on Thursday, 25 April 2013 11:31
 
Наредба за минималните цени на адвокатските възнаграждения

Раздел I

Общи разпоредби

Чл. 1. Размерът на възнаграждението за оказваната от адвоката правна помощ се определя по свободно договаряне въз основа на писмен договор с клиента, но не може да бъде по-малък от определения в тази наредба минимален размер за съответния вид помощ.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) (1) При липса на писмен договор размерът на възнаграждението се определя от адвокатския съвет по реда на чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

 

Last Updated on Sunday, 18 September 2011 09:53
Read more...
 
ТРЗ и ЛС услуги

Услуги, свързани с изчисляването и изплащането на заплатите, осигуровките и данъците на персонала, както и с документацията на личния състав:

 • Изготвяне на картотека и досиета на персонала
 • Изготвяне на разплащателни ведомости и фишове за заплати
 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумение и заповеди при стриктно спазване на разпоредбите на Кодекса на труда, КСО и актовете по прилагането им
 • Изготвяне на длъжностни характеристики
 • Регистрация на трудови договори в НАП
 • Изготвяне на граждански договори и сметки за изплатени суми и хонорари
 • Изчисляване на осигурителни вноски и данъци върху доходите
 • Подаване на информация в НАП, НОИ, НСИ
 • Изготвяне на документи за пенсиониране - УП-2, УП-3 и други
 • Консултации по въпроси, свързани с пенсионното осигуряване
 • Съдействие при проверки и ревизии
 • Изготвяне и подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ (регистрация в Инспекцията по труда)
 • Други услуги, изискани от изменения в нормативната база или договорени с клиентите.
Last Updated on Friday, 23 September 2011 07:37
 
Квалификационна характеристика на специалност „Счетоводство и контрол“

Счетоводството е първата официално обособена икономико-аналитична специалност в света. Нейното многовековно развитие е доказателство за научно-познавателния и практико-приложния й характер, който се проявява в изключитнелно широкия обхват на съвременното счетоводно знание. Няма сфера на социалния живот – стопанска, непроизводствена, финансова и други,  където счетоводните знания да не намират приложение.

Last Updated on Sunday, 18 September 2011 11:44
Read more...
 
Огранчаване представянето на едни и същи документи PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 07 July 2007 09:54

Съгласно чл.5 ал.2 от Закона за административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, административният орган няма право да изисква предоставяне на информация или документи, които са налични при него или при друг орган, а си ги осигурява служебно за нуждите на съответното производство.

Според чл.30 ал.3 от същия закон, длъжностно лице което наруши горното изискване се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв, ако деянието не съставлява престъпление.

Last Updated on Tuesday, 06 September 2011 16:01
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2

Анкета

Какъв складов софтуер използвате
 

Кой е тук

We have 1 guest online

Реклама

Featured Links:
Joomla!
Joomla! The most popular and widely used Open Source CMS Project in the world.
JoomlaCode
JoomlaCode, development and distribution made easy.
Joomla! Extensions
Joomla! Components, Modules, Plugins and Languages by the bucket load.
Joomla! Shop
For all your Joomla! merchandise.